Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Den nya dödsfallsenkäten tas inte i bruk förrän den 1 januari 2018

Välj nyhetsområde

Kalender

1 januari 2018

Dödsfall som inträffar fr o m 1 januari 2018 skall rapporteras via en ny version av dödsfallsenkäten. Dödsfall som inträffar t o m 31 december 2017 men som inte registreras förrän under 2018 skall använda nuvarande formulär.

15 januari 2018

Sista dag att rapportera dödsfall till Svenska palliativregistret för 2017 för att komma med i årsrapporten

30 januari 2018

Palliativregistret medverkar vid Seniormässan i Ronneby

6 februari 2018

Start av utskick av kvartalsrapport

21 – 22 mars 2018

De här två dagarna träffar du oss på Nationella konferensen i Palliativ vård på Folkets hus i Stockholm

Genvägar

Logga in

Inloggning för att registrera eller titta på egen statistik.
Logga in

Beställ trycksaker

Formulär för att beställa våra trycksaker.
Beställ trycksaker

Beställ datauttag

Formulär för att beställa datauttag för forskning, skriva uppsats eller annat kvalitetsarbete.
Beställ datauttag

Anmäl dig till konferens

Formulär där du först väljer konferens du vill gå på och sedan fyller i person-, kontakt- och faktureringsuppgifter.
Anmälningsformulär konferens

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.