Välkommen till Svenska palliativregistret – Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Jag ber om ursäkt om du inte fått utlovad service de senaste månaderna!

Förutom den kända halveringen av ekonomiskt bidrag för att driva registret har vi på olika vis blivit av med 3 nyckelmedarbetare sedan mars som vi inte hade räknat med. Vi tror nu att vi har hittat nya arbetsformer men behöver maj månad för att komma ifatt. Det kan tom finnas en möjlighet att ta in en ny medarbetare till 2017 så är du intresserad så är du välkommen att berätta om dina tankar.// Greger Fransson Registerhållare

Årsrapport 2015

Nu kan du läsa Svenska palliativregistrets Årsrapport för 2015 under fliken Arkiv

ROAG- och SÖS-stickor

Nu går det bra att beställa ROAG stickor igen. Vi har också låtit trycka upp SÖS-stickor. Lathund för läkare är just nu under revidering men förhoppningsvis finns även den att beställa inom någon månad.

Träff med specialistundersköterskor!

Den 20 april bjöd Svenska palliativregistret in Specialistundersköterskor från alla regioner i hela landet till en heldagsträff. Syftet med dagen var att klargöra undersköterskans roll och synliggöra och trygga dem i deras arbete med patienten. Registret ville även få fram hur vi kan stötta dem och hur vi tillsammans kan sprida god palliativ omvårdnad till alla. Marie-Louise Ekeström (SSK Stockholms sjukhem) föreläste om Undersköterskans roll och omvårdnadsansvar. Maria Olsson (Specialist SSK onkologi och Svenska palliativregistret) visade på förbättringsteknik för att få igenom ändringar där hemma, både stora och små. Så träffades vi i grupper och här kom det fram en hel del som vi i registret skulle kunna stötta med... arbete redan i full gång med att ta fram olika dokument. Vi vill tacka alla för en strålande insats med stort engagemang. Träffen resulterade i att vi planerar för återträff till hösten, inbjudan kommer snart. Dessutom sätter vi upp en liknande grupp till efter sommaren med fler specialistundersköterskor.

Palliativregistrets regionala konferenser

Det återstår nu en av våra regionala konferenser, den 18 maj i Stockholm. Välkommen att anmäla dig via bokningssidan. Här kan du ta del av konferensernas program.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Senaste nytt

Månadens tema - Abonnemang

Klicka här om du vill läsa mer om månadens tema.

Närståendeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder närstående att svara på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer, läsa här , eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda närståendeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Dödsfallsenkät och verksamhetsenkät

I enkäterna kommer det göras uppdateringar under hösten 2015. Läs mer om detalj här.

Kalender

21 maj

Greger och Jannike springer Göteborgsvarvet för god palliativvård. Följ deras uppladdning i bloggen - Fortlöpande!

9 - 11 juni

EAPC i Dublin.

7 – 9 september

ST – dagar i Malmö.

20 – 21 september

Äldreriksdag i Stockholm.

22 – 23 november

Sjuksköterskedagarna i Stockholm.

Bra länkar

Webbtevesändning

3:e sändningen 2016-04-05, 2:a 2016-02-11 och 1:a 2016-01-14.

Beställ material

Gå direkt via denna länk!

Kunskapsstöd

Här kan du ta del av viktiga dokument bla rörande indikatorerna.

Registrera

Behöver du se frågorna i dödsfallsenkäten eller verksamhetsenkäten utan att registrera? Här kan man se enkäterna i pdf-format.

Statistik

- Allmän statistik hittar du här. (oinloggad)

- Statistik Här kan du ta del av din verksamhets statistik. (inloggning krävs)

Maligna sår

Nyhet i vårt Kunskapsstöd är dokumentet om Maligna sår. På hemsidan under Förbättringsarbete -> Kunskapsstöd -> Sår, hittar du dokumentet, eller klicka här.

Gott exempel på förbättringsarbete

Här kan du se vad Hjärtvården/hjärtintensiven, Ryhov, Region Jönköpings län har gjort för förbättringsarbete. Goda exempel hittar du under Förbättringsarbete -> Goda exempel eller klicka här.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste blogginläggen