Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

Verksamhetsenkät / Sithskortsinloggning

Nu vill Svenska palliativregistret be dig som ansvarar för din verksamhet att se till att vår nya verksamhetsenkät blir ifylld. Tidigare skulle en enkät fyllas i för varje enhet en gång om året eller vid förändring av verksamheten. Denna verksamhetsenkät ersätter alla tidigare enhetsenkäter och beskriver ditt verksamhetsområde sammantaget.

Arbetet är i full gång med att organisera upp hela registret så att alla enheter tillhör en verksamhet. Vi har påbörjat utskick via mail till verksamhetsansvariga där man ombedes att fylla i verksamhetsenkät och ett formulär så att verksamheterna ska kunna logga in via sithskort.

Hur ligger din folkbokföringskommun till för årets statsbidrag?

I följande tabell listas alla 290 kommunerna i bokstavsordning. Resultattabell I första kolumnen står det om Baskrav. Ja betyder att såväl minst 70 % av de som är folkbokförda i kommunen och har avlidit oavsett om det skett i kommunens regi eller landstingets har rapporterats till registret SAMT att minst 70 % av de rapporterade har identifierats som väntade dödsfall och därmed erbjudits grundläggande palliativ vård i livets slut. Nej betyder att ett av dessa värden eller båda ligger under 70 %-nivån.

Leta upp dig själv i Kvalitetsportalen för att ta fram den exakta siffran på dessa värden. Du kan efterregistrera dödsfall upp till 180 dagar efter det datum personen avled om du skulle ha missat något. Kolumnen är grön om baskravet är uppfyllt och orange om det inte är uppfyllt oavsett om det fattas 0,1 % eller 40 %.

Kolumnen Förbättring 2014 anger den genomsnittliga förbättringen för de rapporterade väntade dödsfallen denna mätperiod jämfört med förra. Siffran varierar alltså mellan minus 10 % och plus 25 % mellan landets 290 folkbokföringskommuner. Här är kravet att ha förbättrat vården minst 5 % för den första delen av statsbidraget respektive 10 % för den andra delen. Har man klarat 10 % eller mer så får man statsbidrag ur båda potterna. Kolumnen är grön om förbättringen är över 5 % oavsett om baskravet är uppfyllt. En grön kolumn innebär att det definitivt kan löna sig att försöka efterregistrera ifatt det som har missats för att uppnå baskravet. Kolumnen är orange om förbättringen ligger under 5 % MEN baskravet är uppfyllt talande för att det rent matematiskt kanske kan tippa över om vården tar till sig nya rutiner sista månaden. Kolumnen är röd om förbättringen är under 5 % OCH baskravet inte har uppfyllts talande för att det i stort sett är omöjligt att nå målen = dags att fundera på vilken vård man vill erbjuda.

Den tredje kolumnen Måluppfyllelse 2014 anger den genomsnittliga andelen patienter (väntade dödsfall) som har fått ta del av det vårdinnehåll som de fyra indikatorerna representerar. Om måluppfyllelsen är 60 % eller högre har man kvalificerat sig för den andra delen av statsbidraget även om målet för måluppfyllelsen förstås är 100 % dvs att alla patienter har fått en grundläggande palliativ vård. Färgerna följer samma mönster som förra kolumnen dvs grönt för 60 % eller högre om baskravet klarats, orange för 60 % eller högre men Nej på baskrav och rött om varken måluppfyllelse eller baskrav är uppfyllt.

De sista två fälten värderar det sammanlagda resultatet för de två statsbidragen var för sig dvs såväl baskrav som det enskilda kvalitetsmålet måste vara uppnått. Kom ihåg att det är patientens folkbokföringskommun som resultaten beräknas efter. Det innebär att för befolkningen i Emmaboda så har Emmaboda kommun skött en del av vården, sjukhuset i Kalmar en del men också regionsjukhuset i Linköping och kanske sjukhuset i Växjö.

Kontakta kansliet på 0480-41 80 40 eller skicka mejl till info@palliativ.se om du har frågor eller vill att vi ska försöka hjälpa dig med något som rör den palliativa vårdens utveckling.

Hearing om Äldres munhälsa

Måndag den 1 september har socialdepartementet kallat bl a Svenska palliativregistret till en Hearing om Äldres munhälsa. Läs mer om palliativregistrets erfarenheter i följande presentation. Munhälsa i livets slut

Filmen om brytpunktssamtal

Du har väl inte missat att filmen om brytpunktssamtal har kommit. Under rubriken För allmänheten finns detta nya hjälpmedel att ta del av.

Problem med apparna till iOS

För tillfället går det inte att ladda ned apparna Abbey Pain Scale och ROAG i appstore (det rör alltså folk som använder iPhone/iPad). Vi jobbar med att åtgärda detta. Androidanvändare är inte berörda av detta.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste inlägg