Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

Anmäl dig till palliativregistrets årskonferens 2015

Årskonferensen hålls Tisdag den 17 mars kl 09.00 - 15.30 på Hilton slussen, Stockholm. Programmet för dagen går att läsa här. Det finns ett begränsat antal platser och kostnad för konferensen är 1 200 kronor. Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Nu är det dags att fortsätta skapa en god och bestående palliativ vård!

Ambitionen är att erbjuda stöd i verksamhetens systematiska förbättringsarbete samt öka förståelsen och kunskapen kring ständiga förbättringar kopplat till kvalitetsregisterdata och utfallsmått. Syfte att uppnå en ökad kvalitet samt ökat värde för dem teamen/verksamheterna finns till för.

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjuder in till en förbättringsresa med start våren 2015. Läs mer och anmäl ert team här!

Registercentrum Syd Karlskrona‐Lund bjuder in till ett utvecklingsprojekt i Södra sjukvårdsregionen för enheter/verksamheter som arbetar inom palliativ vård, med start våren 2015. Utvecklingsprojektet sker i nära samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd, Svenska palliativregistret och Palliativt utvecklingscentrum. Läs mer och anmäl ert team här!

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Öppna jämförelse

Nu finns Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre att ladda ner och ta del av. Klicka på denna länk för att komma till rapporten.

Kalender

6 februari sista anmälningsdagen till Förbättringsprogram Palliativ Vård Syd, anmäl er här.

6 februari sista anmälningsdagen till Förbättringsarbete inom Palliativ Vård Sydost, anmäl er här.

2 mars är sista anmälningsdagen till Palliativregistrets årskonferens, anmäl er här.

17 mars Palliativregistrets årskonferens på hotell Hilton Slussen i Stockholm

Senaste inlägg