Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Yearly archive for 2017

Ändrade palliativa utdata från 1 jan 2018

Den 1 januari 2018 sker 3 viktiga förändringar med Svenska palliativregistrets utdatamöjligheter. Dödsfallsenkäten modifieras. Därmed kan inte resultatet av vissa frågor jämföras före och efter modifieringen då de inte speglar riktigt samma sak. Därför kommer nuvarande Realtidsrapportverktyg inte att fyllas på med resultat för dödsfall som inträffar

Läs mer

Dödsfallsenkät fr o m 2018 01 01

Du hittar den nya dödsfallsenkäten här eller under menyn Registrering/Registrering

Läs mer

Nya publicerade artiklar

Nu finns det 6 nya artiklar publicerade! Dessa hittar Du under fliken FoU och Publikationslista. Spännande läsning!

Läs mer

Slutrapport FoU i Väst

FoU i Väst har utvärderat ASIH teamens verksamhet i Göteborg. De har samtalat med nästan 80 personer (patienter, anhöriga arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare och chefer på olika nivåer) med olika erfarenhet av, och olika kunskap om, de team som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH-teamen)

Läs mer

Ny magisteruppsats publicerad

Här kan du läsa abstrakt ifrån en nyligen klar magisteruppsats. Du hittar hela artikeln på hemsidan under FoU/Uppsatser och studier Kvaliteten på palliativ vård av äldre i särskilt boende och hemsjukvård i Skåne, Sverige 2016 En registerstudie Författare: Elisabeth Tilly Persson, Camilla Walldén Handledare: Lina Behm Magisteruppsats

Läs mer

Kalmar län bäst på smärtskattning

Socialstyrelsen har nu publicerat en målnivå för att bli smärtskattad också den sista veckan i livet. Bland de som vården identifierat som döende skall 100 % smärtskattas även då. Nedanstående tabell visar under 2017 samtliga rapporterade av vården väntade dödsfall länsvis. Resultatet varierar länsvis mellan 29,1 %

Läs mer

NURSE och SPIKE

Betaniastiftelsen har översatt två instrument till svenska, NURSE och SPIKE Dessa instrument kan Du beställa Här från oss i ett litet behändigt fickformat. NURSE är en struktur för att möta känslor och SPIKE är en struktur för samtal om ny allvarlig information.

Läs mer

P1 Kaliber ”Dö ensam”

Sveriges Radio P1 sände 9 oktober i programmet Kaliber ”Ingen ska behöva dö ensam”. Missade Du det kommer en ny chans här Att dö ensam

Läs mer

Dö på sjukhus

Här kan du läsa Christina Melin-Johanssons artikel i tidskriften Palliativ vård Att dö på sjukhus

Läs mer

Socialstyrelsens rapport om målnivåer 2017

Här kan du läsa hela rapporten ifrån Socialstyrelsens arbete med målnivåer för palliativ vård i livets slutskede. De verksamheter som har tecknat abonnemang får i kvartalsrapporterna sin aktuella resultat presenterade med angivna målnivåer. Vi kommer att på hemsidan börja publicera för alla mer detaljerad information om hur

Läs mer

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.