Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Nyheter 2017

Magisteruppsats (2017-03-31)

Här kan du läsa Fatima Axtelius och Eva Höglunds magisteruppsats
Utvärdering av palliativ vård efter införandet av ny utformad standardvårdplan Deras slutsats blev att användandet av standardvårdplaner kan underlätta för vårdpersonalen att identifiera patientens omvårdnadsbehov av symtomlindring, brytpunktsamtal samt närståendestöd samt att informationsöverföring mellan vårdpersonalen underlättas.

Årskonferens (2017-03-16)

Nu har vi haft vår årskonferens med 211 deltagare från hela landet! Vi kan nog skryta med att det var det bästa programmet på flera år! Hade Du ingen möjlighet att vara i Stockholm så hittar du våra fantastiska föreläsares material här . Glöm inte att Du även har chans att lära dig mer på våra Regionala utbildningar


Boksläpp av Palliationspraktikan framflyttat till 14 mars (2017-02-13)

Pga tekniska problem flyttar Betaniastiftelsen fram boksläppet av Palliationspraktikan Del 1-3.
Boksläppet sker istället 14 mars kl. 12.30 på Hotell Hilton i anslutning till Svenska palliativregistrets årskonferens.
Varmt välkomna!

Boksläpp (2017-02-03)

Betaniastiftelsen gör flera utbildningssatsningar samlade under namnet Palliationsakademin.
December 2017 lanseras en nationell kostnadsfri webbutbildning i palliativ vård, Palliation ABC. Utbildningen utvecklas i samarbete med Svenskt Demenscentrum.
Redan nu ger emellertid Betaniastiftelsen ut ett utbildningsmaterial, Palliationspraktikan, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer.
Palliationspraktikan är tänkt som komplement och fördjupning till webbutbildningen men kan också läsas fristående:
Del 1 innehåller den basala kunskap som teamet behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård oavsett var behovet uppstår.
Del 2 har reflekterande texter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor.
Del 3 är ett informationshäfte till närstående.
Palliationspraktikan kommer att finnas i både tryckt och digital form.

Nya kunskapsstöd(2017-02-03)

Tiden från att Du som undersköterska kontaktar ansvarig sjuksköterska, till att vårdtagaren får den medicinska hjälp som behövs, upplevs ibland som mycket lång. Under den tiden är det mycket Du kan göra. Vad är en undersköterskas uppgift i teamet? Dessa två dokument hittar Du nu under Kunskapsstöd.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.