Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Arkiv för Vårdresultat Kategorin

Antal registreringar som pdf uppdaterad

I väntan på att den nya Portalen skall utvecklas finns nu en uppdaterad pdf på enhetsnivå med antalet inrapporterade enkäter månadsvis t o m 2018 07 31. Du hittar den under rubriken Resultat och Utdata eller direkt via denna länk.

Läs mer

Svenska palliativregistrets nya Portal börjar se dagens ljus

Nu börjar vi bli klara. Bakom en ny portal ligger ett digert arbete att kvalitetssäkra innehållet. Det stora jobbet har därför bestått i att skapa en ny databas där grunden utgörs av närmare 60 miljoner svar om 500 000 dödsfall som skall gås igenom varje gång du

Läs mer

Antal inkomna registreringar 20180205

I väntan på att 2018 års dödsfallsenkäter skall finnas i utdataportalen så kan du leta upp din verksamhet eller enhet i denna pdf-fil. Filen kommer att uppdateras varje månad.

Läs mer

Ändrade palliativa utdata från 1 jan 2018

Den 1 januari 2018 sker 3 viktiga förändringar med Svenska palliativregistrets utdatamöjligheter. Dödsfallsenkäten modifieras. Därmed kan inte resultatet av vissa frågor jämföras före och efter modifieringen då de inte speglar riktigt samma sak. Därför kommer nuvarande Realtidsrapportverktyg inte att fyllas på med resultat för dödsfall som inträffar

Läs mer

Kalmar län bäst på smärtskattning

Socialstyrelsen har nu publicerat en målnivå för att bli smärtskattad också den sista veckan i livet. Bland de som vården identifierat som döende skall 100 % smärtskattas även då. Nedanstående tabell visar under 2017 samtliga rapporterade av vården väntade dödsfall länsvis. Resultatet varierar länsvis mellan 29,1 %

Läs mer

Socialstyrelsens rapport om målnivåer 2017

Här kan du läsa hela rapporten ifrån Socialstyrelsens arbete med målnivåer för palliativ vård i livets slutskede. De verksamheter som har tecknat abonnemang får i kvartalsrapporterna sin aktuella resultat presenterade med angivna målnivåer. Vi kommer att på hemsidan börja publicera för alla mer detaljerad information om hur

Läs mer

Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede

Vården av patienter som vårdas i livets slutskede måste bli bättre och mer jämlik. Som en del av förbättringsarbetet fastställer Socialstyrelsen nu nationella målnivåer. Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna,

Läs mer

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.