Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Exempel på föreläsning från registret

Smärtskattning i Karlskrona kommun, Mars-2018

Är det enkelt att se om en person besväras av smärta?
Kan vi se det på ansiktsfärgen?
Blir man röd i ansiktet vid smärta?
Nu har all legitimerad personal (150 st) i Karlskrona kommun fått lära sig konsten i att skatta smärta och hur de kan bedriva ett förändringsarbete i kommunen.
Efter två genomförda kurstillfällen så har vi redan sett positiva resultat i Svenska palliativregistret, så nu efter tredje och sista utbildningen kommer de snart att bli Sverige bäst!

Ska bli spännande att följa deras resultat och fortsatt arbete!

Är Ni intresserade att lära Er mer om smärtskattning så kontakta gärna vårt kansli.

Hur vårdar vi patienter den sista tiden i livet?, den 2 dec 2015

Förbättringarbet Jönköping

Detta har 200 anställda i Växjö kommun fått lära sig mer om när Svenska palliativregistret var på besök i kommunen.

Vi pratade om hur de kan hjälpa till med att lindra olika symtom såsom smärta, illamående, oro, andnöd och de fick även information om Svenska palliativregistret.

Förbättringarbet Jönköping

Vi hade förmånen att träffa personalen i 3 timmar vid två tillfällen. Det var undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, enhetschefer mm, dvs hela teamet var närvarande.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.