I början på 2015 utgick en inbjudan från registercentrum Syd Karlskrona-Lund …

…till ett utvecklingsprojekt för enheter/verksamheter som arbetar med palliativ vård ”Palliativ vård Syd”. Projektet har skett i nära samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd, Svenska palliativregistret och palliativt utvecklingscentrum. Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, region Skåne har bistått teamen under förbättringsarbetet i teamen. Utbyte av erfarenhet och kompetens har skett med Sydöstra regionen och RC Sydost vilka också genomfört utvecklingsarbete med snarlikt upplägg.

Föreläsning

Målet har varit att stödja verksamheter i ett systematiskt förbättringsarbete samt öka förståelsen och kunskapen kring ständiga förbättringar kopplat till kvalitetsregisterdata. Syftet har varit att uppnå en ökad kvalitet för de vi är till för.

Postrar

Fjorton team från Skåne, Blekinge och Kronoberg har deltagit och det har anordnats fyra gemensamma lärandeseminarier som har hållits i Hässleholm. Till våren 2016 kommer ett avslutande seminarium hållas i Kalmar.

Delagare vid postrar

Teamen som kommit från Regioner och kommuner har arbetat med stor entusiasm för att förbättra för de vi möter i den palliativa vården. De har haft olika förutsättningar på hemmaplan men alla har åstadkommit fina postrar och är fast beslutna att arbeta vidare med sina arbeten. Resultaten kommer att följas i Svenska palliativregistret och det är med stort intresse vi kommer att ses i Kalmar i maj för att ta del av resultaten.

Hur skapar man en god och bestående palliativ vård – Ett förbättringsarbete i Jönköping

Svenska palliativregistret i samarbete med Registrercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjudit in till en förbättringsresa som startade under våren 2015.

Ambitionen var att utifrån det tidigare mycket aktiva spindelarbetet med registret erbjuda ytterligare stöd i vardagligt förbättringsarbete mha kvalitetsregistret samt att stärka registret ytterligare för att kunna skapa ett stöd för verksamheter.

Förbättringarbet Jönköping

Under tre lärandeseminarier har teamen fått kunskaper i bl.a. PDSA cyklar, 5P, fiskben mm dessa verktyg har sedan använts för att nå uppsatta mål. I teamen har en person utsetts som coach som har fått utvidgade coachkunskaper för att hjälpa sitt team att utvecklas och sätta gemensamma mål. Teamen har lyssnade på närstående där föräldern avlidit och svårigheter som kan uppstå trots närståendes kunskaper inom sjukvården.

Förbättringarbet Jönköping USK Öckerö

Att tolka diagram är inte alltid så lätt. Vad säger dessa staplar? Hur kan jag använda informationen för att det ska bli bättre för patienterna som befinner sig i livets slutskede i vår verksamhet? Det här är frågor som teamen ställdes inför och hade svårt att besvara. Svenska palliativregistret var på plats under alla tre tillfällena och hjälpte dem att besvara dessa frågor. Registret finns med och hjälper till så att resultaten dokumenteras och följs under resans gång.

Under sista lärandeseminariet fick vi höra undersköterskan från Öckerö som berättade hur de gått tillväga för att nå sina mål. Hon pratade mycket om vikten av ett ledarskap som gav dem utrymme att arbeta och avsätta tid för sitt förbättringsarbete.

Än är det inte slut, ett förbättringsarbete fortgår över tid och i maj 2016 kommer alla teamen samlas för att dela med sig igen av det arbete som sker där ute, varje dag.