Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Exempel från vår utbildning

I början på 2015 utgick en inbjudan från registercentrum Syd Karlskrona-Lund …

…till ett utvecklingsprojekt för enheter/verksamheter som arbetar med palliativ vård ”Palliativ vård Syd”. Projektet har skett i nära samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd, Svenska palliativregistret och palliativt utvecklingscentrum. Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, region Skåne har bistått teamen under förbättringsarbetet i teamen. Utbyte av erfarenhet och kompetens har skett med Sydöstra regionen och RC Sydost vilka också genomfört utvecklingsarbete med snarlikt upplägg.

Föreläsning

Målet har varit att stödja verksamheter i ett systematiskt förbättringsarbete samt öka förståelsen och kunskapen kring ständiga förbättringar kopplat till kvalitetsregisterdata. Syftet har varit att uppnå en ökad kvalitet för de vi är till för.

Postrar

Fjorton team från Skåne, Blekinge och Kronoberg har deltagit och det har anordnats fyra gemensamma lärandeseminarier som har hållits i Hässleholm. Till våren 2016 kommer ett avslutande seminarium hållas i Kalmar.

Delagare vid postrar

Teamen som kommit från Regioner och kommuner har arbetat med stor entusiasm för att förbättra för de vi möter i den palliativa vården. De har haft olika förutsättningar på hemmaplan men alla har åstadkommit fina postrar och är fast beslutna att arbeta vidare med sina arbeten. Resultaten kommer att följas i Svenska palliativregistret och det är med stort intresse vi kommer att ses i Kalmar i maj för att ta del av resultaten.

Hur skapar man en god och bestående palliativ vård – Ett förbättringsarbete i Jönköping

Svenska palliativregistret i samarbete med Registrercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjudit in till en förbättringsresa som startade under våren 2015.

Ambitionen var att utifrån det tidigare mycket aktiva spindelarbetet med registret erbjuda ytterligare stöd i vardagligt förbättringsarbete mha kvalitetsregistret samt att stärka registret ytterligare för att kunna skapa ett stöd för verksamheter.

Förbättringarbet Jönköping

Under tre lärandeseminarier har teamen fått kunskaper i bl.a. PDSA cyklar, 5P, fiskben mm dessa verktyg har sedan använts för att nå uppsatta mål. I teamen har en person utsetts som coach som har fått utvidgade coachkunskaper för att hjälpa sitt team att utvecklas och sätta gemensamma mål. Teamen har lyssnade på närstående där föräldern avlidit och svårigheter som kan uppstå trots närståendes kunskaper inom sjukvården.

Förbättringarbet Jönköping USK Öckerö

Att tolka diagram är inte alltid så lätt. Vad säger dessa staplar? Hur kan jag använda informationen för att det ska bli bättre för patienterna som befinner sig i livets slutskede i vår verksamhet? Det här är frågor som teamen ställdes inför och hade svårt att besvara. Svenska palliativregistret var på plats under alla tre tillfällena och hjälpte dem att besvara dessa frågor. Registret finns med och hjälper till så att resultaten dokumenteras och följs under resans gång.

Under sista lärandeseminariet fick vi höra undersköterskan från Öckerö som berättade hur de gått tillväga för att nå sina mål. Hon pratade mycket om vikten av ett ledarskap som gav dem utrymme att arbeta och avsätta tid för sitt förbättringsarbete.

Än är det inte slut, ett förbättringsarbete fortgår över tid och i maj 2016 kommer alla teamen samlas för att dela med sig igen av det arbete som sker där ute, varje dag.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.