Livskvalitet i livets slut

Photo 2013-04-20 20 11 21

Vad är Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.

Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

På registrets hemsida kan vårdpersonal hitta olika typer av kunskapsstöd i form av t.ex. det Nationella vårdprogrammet och andra dokument som hjälper vården att kunna erbjuda en jämlik och god vård.

Som anhörig eller närstående kan du hitta information i vår närståendebroschyr.

Forskning bedrivs också utifrån resultaten i Svenska palliativregistret. Ett sådant arbete har t.ex., varit att se hur dropp i livets slutskede påverkar vanliga symtom som kan uppkomma i slutet av livet.

Målet är att:

Jag …

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd