Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Program årskonferens

Program Årskonferens Hotell Hilton Stockholm tisdag den 14 mars 2017

Sista anmälningsdag är fredag den 24 februari 2017

08.30 Registrering och kaffe

09.00

 • Årets resultat och reflektion – Greger Fransson sammanfattar analysen av den inrapporterade vården i livets slut för 2016 och ger exempel
 • Kunskapsstyrd vård – Mats Bojestig introducerar via länk vad Kunskapsstyrd vård innebär – ett begrepp som hela Sverige förväntas anamma under den kommande femårsperioden och där kvalitetsregistrens kunskapsinnehåll bättre skall tas till vara i vardagsarbetet
 • Socialstyrelsens Kunskapsstöd och Målvärden – Christina Broman sammanfattar Socialstyrelsens granskning av hur Kunskapsstödet tagits emot. Arbetet följs upp genom att introducera målvärden för majoriteten av de palliativa indikatorerna under 2017
 • Säker utskrivning – Maj Rom berättar om hur vi skall tillämpa lärdomarna ifrån de senaste årens arbete med att förstå hur vi ger våra svårast sjuka rätt vård på rätt vårdnivå
 • Svenska palliativregistret 2017 – ger en kort sammanfattning av vad som händer i Svenska palliativregistret 2017

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier

 • ViSam i palliativ vård – Fredrik Svensson berättar om ett verktyg för att bedöma akuta tillstånd och den fortsatta vårdnivån för boende på särskilt boende
 • BPSD i palliativ vård – Eva Granvik berättar om Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och hur de kan lindras även sent i livet såväl med men framförallt utan läkemedel
 • Senior Alert i palliativ vård – Anna Trinks berättar om ett förbyggande arbetssätt som även palliativa patienter har glädje av
 • Enhetlig dokumentation – Greger Fransson berättar om varför det är så viktigt med att dokumentera enhetligt men också hur det går till i praktiken och vilken nytta man kan ha av det
 • Förbättringsarbete i palliativ omvårdnad – Maria Olsson är såväl erfaren sjuksköterska som utbildad coach i förbättringsarbete. Hon kommer att praktiskt gå igenom de vanligaste verktygen för att lyckas förbättra verksamheten på hemmaplan.

14.00 Kaffe

14.30 Parallella seminarier, se ovan

15.30 Frågor och sammanfattning

16.00 Avslutning

Kursanmälan gör du här.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.