Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Program Regional konferens Malmö 3 okt

Program Regional konferens Elite Savoy Malmö 3 okt

Sista anmälningsdag är 23 september 2017

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Svenska palliativregistret mer än en dödsfallsenkät. Aktuellt, nya moduler, dokumentation osv

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier inklusive kaffe
– Grundläggande utdata
– Dokumentation och analys av min palliativa vård
– Redskap för att förbättra den palliativa vården

15.30 Kort rapport ifrån respektive parallellseminarium

16.00 Avslutning

Kursanmälan gör du här.

Denna regionala konferens kostar 1 500:- exkl moms. Om din verksamhet har ett abonnemang ingår en konferensplats per år utan kostnad.
Vid anmält förhinder senast 3 arbetsdagar före konferensstart kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller avbokas. Om du uteblir utan att anmäla förhinder debiteras 500:- exkl moms.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.