Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Abonnemang 2018

Abonnemang från Svenska palliativregistret för perioden 2018 01 01 till 2019 01 31

Svenska palliativregistret erbjuder år 2018 ett stöd för den fortsatta utvecklingen för din verksamhet bestående av fyra delar

  • Rapporter för din verksamhet och ingående enheter med för stunden aktuella delar.
  • Du kan diskutera din verksamhets resultat eller andra palliativa frågor med en personlig coach ifrån registret med såväl stor erfarenhet av palliativ vård men som också gått särskild utbildning i förbättringsarbete och arbetat praktiskt med förändring.
  • 2018 debiterar vi 5 Kr per trycksak som du beställer ifrån oss. Med ett abonnemang för 2018 så får du kostnadsfritt beställa skäligt antal trycksaker till din verksamhet.
  • 2018 har vi regionala konferenser på olika ställen i landet.
   Kalmar den 24 maj, Gävle den 5 september, Stockholm den 3 oktober, Malmö den 17 oktober samt i Göteborg den 24 oktober. Ett abonnemang ger dig EN fri plats vid någon av dessa konferenser.

Ett abonnemang enligt ovan kostar 5 000:- ex moms för den aktuella perioden. Med verksamhet menar vi oftast en hel kommun (stadsdel i de största kommunerna), en sjukhusklinik, ett primärvårdsområde eller en specialiserad palliativ verksamhet.
Om du har ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta vårt kansli vardagar mellan 09 och 15 på telefon 0480 – 41 80 40 eller via mejl info@palliativ.se.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.