Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Beställ material

Pga mer än halverad budget kan vi inte längre tillhandahålla dessa trycksaker gratis.

Vi rekommenderar att du tecknar vårt abonnemang
så kan du även i fortsättningen beställa skäligt antal trycksaker till din verksamhet. Om du föredrar att beställa trycksaker utan abonnemang så tar vi ett enhetspris 5:- styck ex moms oavsett vilka trycksaker du beställer eller hur du blandar men inför en minimiavgift på 100:- ex moms per beställning.

Om ni inte har abonnemang måste ni ange faktureringsuppgifterna nedan:

Fakturareferens (obligatorisk om abonnemang saknas)

Faktureringsadress (obligatorisk om abonnemang saknas)

Faktureringspostnummer (obligatorisk om abonnemang saknas)

Faktureringsort (obligatorisk om abonnemang saknas)

Organisationsnummer (obligatorisk om abonnemang saknas)

Verksamhetens namn (obligatorisk).

Listan är lång men inleds med namnet på kommunen där din verksamhet ligger:

Beställarens namn (obligatorisk)

Leveransadress (obligatorisk)

Leveranspostnummer (obligatorisk)

Leveransort (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Antal lathundar för läkare

Antal lathundar för sjuksköterskor

Antal lathundar för undersköterskor

Antal lathundar i väntan på

Antal närståendebroschyrer

Antal Abbey Pain Scale / ROAG i fickformat

Antal SÖS-sticka i fickformat

Antal ECOG-sticka i fickformat

Antal NURSE-sticka i fickformat

Ditt meddelande

Mata in bokstäverna captcha

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.