Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Konferenser 2018

Information och datum för 2018 års konferenser kommer inom kort!

Svenska palliativregistrets konferenser 2017

Under 2017 kommer vi att arrangera ett antal konferenser och kurser. Det finns ett begränsat antal platser och kostnaden är 1 500 kronor exklusive moms per deltagare och konferens. Sista dagen att avboka din plats är 14 dagar före konferensdagen. Platsen kan dock överlåtas till annan person utan kostnad. Uteblir du utan att ha meddelat oss eller är sen med din avbokning debiteras 500 kr exkl. moms.
När du gör din anmälan är det av största vikt att du bockar i ”Annan verksamhet”, inte kommun eller landsting, och sedan markerar din verksamhet i rullistan.

Har din verksamhet tecknat abonnemang hos palliativregistret går det bra att utnyttja sin fria deltagarplats till årskonferensen.Vill du veta mer om abonnemang och teckna abonnemang är du välkommen att göra det här.

Regional konferens Park Aveny Göteborg 26 september Läs mer här.
Regional konferens Elite Savoy Malmö 3 oktober Läs mer här.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.