Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Registrering

Vissa justeringar har gjorts eller kommer att göras i enkäterna under hösten 2015. Läs mer i detalj här.

Svenska palliativregistret är till en viss del alltid öppet för alla att se resultat. För att kunna registrera data respektive ta del av detaljerade resultat måste man vara registrerad. I dagsläget får varje enhet EN inloggning med vars hjälp man registrerar uppgifter om sin egen verksamhet, enskilda patienter samt inte minst viktigt tar del av sin egen statistik.

Er verksamhet bestämmer givetvis själva hur många enheter ni vill dela upp verksamheten i. Palliativregistrets rekommendation är att anmäla funktionella enheter eftersom det är enheten som själv ska kunna utveckla sin verksamhet med hjälp av registret. Exempel på sådana enheter kan då vara en avdelning på ett sjukhus, ett särskilt boende (eller del därav), ett omvårdnadsansvarsområde eller en del av ett primärvårdsområde.

Fyll i en blankett per enhet. Alla fält måste vara ifyllda. Du kan bara välja en enhetstyp per enhet. Var noga med att stava rätt till e-postadressen eftersom det är dit inloggningsuppgifterna kommer att skickas. Ange önskat lösenord. Det finns inga särskilda krav på hur det skall vara utformat. Det skall användas av samtliga på enheten som jobbar med registret. Kom ihåg vilket lösenord du valt eftersom vi av säkerhetsskäl inte skickar tillbaka lösenordet.

När samtliga fält är ifyllda klickar du på Skicka anmälan. Därefter sker en manuell bearbetning som tar ett par arbetsdagar. Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som angivits i anmälan.

Om du INTE får upp anmälningsblanketten så skall du leta efter ett felmeddelande. Det kan se lite olika ut men oftast står det Ett pop-up-fönster blockerades. Klicka här för att… Texten finns oftast i ett grått fält uppe till vänster i närheten av bilden med solen och berget. Klicka på texten. Välj Tillåt ALLTID pop-up för den här platsen Svara Ja respektive Försök igen på följdfrågorna. Därmed har du på just den datorn lagt till Svenska palliativregistret som en godkänd hemsida att visa bilder ifrån. Denna manöver behöver därmed inte upprepas mer på just den datorn. Undantag är ibland om datorns program uppdaterats av den lokala IT-enheten.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.