Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

SITHS-kort

Kom igång med SITHS-kort

Kontakta din IT-avdelning och be om ditt HSA-id, det börjar på SE. Maila detta tillsammans med ditt personnummer, information om vart du arbetar och i vilken kommun din arbetsplats ligger till , så lägger vi upp säker inloggning via ditt kort.

Säker inloggning

För att följa alla krav på säker inloggning börjar nu Svenska palliativregistret övergången till inloggning med e-legitimation (SITHS-kort). Under en övergångsperiod kommer det gamla systemet också att fungera. Övergången görs för en kommun, en sjukhusklinik eller en vårdcentral åt gången. När alla inom en sådan verksamhet aktiverat sina SITHS-kort stängs den gamla inloggningen inklusive eventuella s.k. huvudbehörigheter för alltid. Redan nu kommer vårdpersonalen att få logga in via en ny inloggningssida där man får välja mellan SITHS och vanlig inloggning. Denna nya valsida kommer att finnas kvar tills alla verksamheter har bytt till SITHS-kort.

Vad är ett SITHS-kort?

SITHS är ett smart kort för elektronisk identifiering. Ett kort, en identifiering med sex siffror – slipp alla lösenord och inloggningar. Personliga behörigheter kan läggas direkt på kortet och användaren får tillgång till just sitt område. Mer om SITHS-kort och dess funktioner går att läsa på Ineras hemsida på denna länk

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.