2018 är året då vården i Sverige skall införa begreppet Kunskapsstyrd vård. Naturligtvis har vården i alla tider byggt på den tidens kunskap. Vad som avses nu är ett system där vi ska försöka sluta cirkeln med att diagnostisera, behandla. följa upp resultat och genom mätpunkter i alla led inbyggda i vår dokumentation kunna ägna oss åt såväl produktkontroll som att utöka kunskapsunderlaget till stöd för att fatta beslut om bästa behandling för den enskilda patienten.

Kvalitetsindikatorer
Detta är fixa rapporter där du över tid kan följa viktiga processer och vårdresultat utifrån strikta definitioner.

Resultat för analys
Med detta avses presentationer över tid av gjorda utredningar, insatser och vårdresultat med möjlighet att gräva djupare för att hitta vägar till lokal förbättring.

Beslutsstöd
Detta innebär en möjlighet att utifrån en given situation få råd till hur man skall gå vidare. Idag finns merparten av den palliativa beslutsstödsinformationen i det Nationella vårdprogrammet men också i den Nationella individuella vårdplanen.

Svenska palliativregistrets avsikt är att nu fortsätta att knyta ihop dessa goda initiativ till en fungerande helhet.