Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Resultat och Utdata

2018 är året då vården i Sverige skall införa begreppet Kunskapsstyrd vård. Naturligtvis har vården i alla tider byggt på den tidens kunskap. Vad som avses nu är ett system där vi ska försöka sluta cirkeln med att diagnostisera, behandla. följa upp resultat och genom mätpunkter i alla led inbyggda i vår dokumentation kunna ägna oss åt såväl produktkontroll som att utöka kunskapsunderlaget till stöd för att fatta beslut om bästa behandling för den enskilda patienten.

Kvalitetsindikatorer
Detta är fixa rapporter där du över tid kan följa viktiga processer och vårdresultat utifrån strikta definitioner.

Resultat för analys
Med detta avses presentationer över tid av gjorda utredningar, insatser och vårdresultat med möjlighet att gräva djupare för att hitta vägar till lokal förbättring.

Beslutsstöd
Detta innebär en möjlighet att utifrån en given situation få råd till hur man skall gå vidare. Idag finns merparten av den palliativa beslutsstödsinformationen i det Nationella vårdprogrammet men också i den Nationella individuella vårdplanen.

Svenska palliativregistrets avsikt är att nu fortsätta att knyta ihop dessa goda initiativ till en fungerande helhet.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.