Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Specialistunderskötersketräff

Inbjudan till en heldag i vård i livets slut med Svenska palliativregistret, den 20 april 2016 på Hilton, Slussen, Stockholm.

OBS: SISTA ANMÄLNINGSDAGEN HAR PASSERAT!

Undersköterskor har en stor roll i den vård och omsorg som vi vill ge våra patienter i den palliativa vården. Därför vill vi möta Er och få möjlighet till dialog om undersköterskans roll.

Palliativ vård är teamarbete där teamet ser olika ut för olika patienter.

Hur ser ni Svenska palliativregistret i er vardag? På vilket sätt är ni delaktiga idag? Vilka frågor är mest specifika för er att samverka i?

Palliativ vård är ju ett teamarbete där teamet ser olika ut beroende på var man arbetar. Hur ser det ut där Du arbetar?

Dagens program:
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.45 Välkommen
09.45 – 10.45 Svenska palliativregistret en hjälp i vårdarbetet? Dödsfallsenkät och kunskapsstöd mm.
10.45 – 11.00 Bensträckare
11.00 – 12.00 Svenska palliativregistret fortsättning. Varför behöver vi arbeta med förbättringar?
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Hur kan vi arbeta för att förbättra munhälsa, smärt- och symtom-skattning mm.
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.00 Framtidsvisioner, vilka förbättringar ser vi, Nationella vårdplanen, närståendeenkät mm.

Vi kan ta emot upp till 50 deltagare. Vi förbehåller oss rätten till att göra visst urval för att få en spridning på deltagare får hela landet. Sista anmälningsdag den 15 mars, efter detta gör vi vårt urval och meddelar er om ni är antagen eller inte.

Dagen är kostnadsfri men om deltagandet uteblir debiteras 500 kr exkl. moms.

Välkomna!

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.