Magisteruppsats (2017-03-31)

Här kan du läsa Fatima Axtelius och Eva Höglunds magisteruppsats
Utvärdering av palliativ vård efter införandet av ny utformad standardvårdplan Deras slutsats blev att användandet av standardvårdplaner kan underlätta för vårdpersonalen att identifiera patientens omvårdnadsbehov av symtomlindring, brytpunktsamtal samt närståendestöd samt att informationsöverföring mellan vårdpersonalen underlättas.

Årskonferens (2017-03-16)

Nu har vi haft vår årskonferens med 211 deltagare från hela landet! Vi kan nog skryta med att det var det bästa programmet på flera år! Hade Du ingen möjlighet att vara i Stockholm så hittar du våra fantastiska föreläsares material här . Glöm inte att Du även har chans att lära dig mer på våra Regionala utbildningar


Boksläpp av Palliationspraktikan framflyttat till 14 mars (2017-02-13)

Pga tekniska problem flyttar Betaniastiftelsen fram boksläppet av Palliationspraktikan Del 1-3.
Boksläppet sker istället 14 mars kl. 12.30 på Hotell Hilton i anslutning till Svenska palliativregistrets årskonferens.
Varmt välkomna!

Boksläpp (2017-02-03)

Betaniastiftelsen gör flera utbildningssatsningar samlade under namnet Palliationsakademin.
December 2017 lanseras en nationell kostnadsfri webbutbildning i palliativ vård, Palliation ABC. Utbildningen utvecklas i samarbete med Svenskt Demenscentrum.
Redan nu ger emellertid Betaniastiftelsen ut ett utbildningsmaterial, Palliationspraktikan, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer.
Palliationspraktikan är tänkt som komplement och fördjupning till webbutbildningen men kan också läsas fristående:
Del 1 innehåller den basala kunskap som teamet behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård oavsett var behovet uppstår.
Del 2 har reflekterande texter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor.
Del 3 är ett informationshäfte till närstående.
Palliationspraktikan kommer att finnas i både tryckt och digital form.

Nya kunskapsstöd(2017-02-03)

Tiden från att Du som undersköterska kontaktar ansvarig sjuksköterska, till att vårdtagaren får den medicinska hjälp som behövs, upplevs ibland som mycket lång. Under den tiden är det mycket Du kan göra. Vad är en undersköterskas uppgift i teamet? Dessa två dokument hittar Du nu under Kunskapsstöd.